امروز شنبه ، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
ای مدینه! سوز دیگر ساز کن

 

 

ای مدینه! سوز دیگر ساز کن

در به روی داغداران باز کن

ای زمینت جنت الاعلای من

دامنت کنعان یوسف های من

تا بشیرت روی، بر دروازه کرد

داغ هجده یوسفت را تازه کرد

این صدای نالۀ پیوسته چیست

این سیه پوش غریب خسته کیست؟

پای خود را کرده خالی از رکاب

پای تا سر اضطراب است اضطراب

ای مدینه سوی خود راهش مده

سینه پیش شعلۀ آهش مده

این به لب دارد پیامی دردناک

می کند قلب نبی را چاک چاک

قاصد گل های خونین حجاز

گرید و گوید به صوتی جان گداز

اهل یثرب خون فشانید از دو عین

من خبر آوردم از قتل حسین

پیکرش غلطان به خون در قتلگاه

سر به نوک نیزه همچون قرص ماه

این خبر چون شعله از دل سرکشید

آتشی شد در بر کشید

از زمین برخواست شیون بر فلک

آسمان پر شد زفریاد ملک

مردها همچون زنان شیون زدند

بر شرار سینه ها دامن زدند

هاشمیات از حرم بیرون شدند

غرق در دریای اشک و خون شدند

با خروش واحسینا واحسین

خون به جای اشک بارید از دو عین

دیده بر قبر پیمبر دوختند

سوختند و سوختند و سوختند

یا محمّد (ص)! باز داغت تازه شد

اهل بیتت وارد دروازه شد

باغبانا باغبانا! ناله کن

گریه بر غنچه، فغان بر لاله کن

جان عبدالله جعفر بر لب است

دیده اش در جستجوی زینب است

یک طرف ام البنین بی بنین

با دو طفل ماه روی نازنین

کرد سیری در میان کاروان

شد به سوی محمل زینب روان

پای تا سر ناله و افسوس و آه

کرد با حیرت به هر جانب نگاه

بانوان و دختران با احترام

داده بر ام البنین یک یک سلام

مادر عباس با قلب کباب

داد یک یک آل عصمت را جواب

گفت ای یاران سؤالم از شماست

دختر مظلومه ام زینب کجاست

دید ناگه بانوئی با قد خم

گفت مادر،! دخترت زینب منم

جان مادر داغ، پیرم کرده است

درد و غم از عمر، سیرم کرده است

بیشتر بر من نگاه انداختی

زینبت را دیده و نشناختی

این که بینی سوزم از پا تا به سر

داغ روی داغ بر جگر

من سیه پوش گل یاس توام

داغدار از بهر عباس توام

گریه کن مادر برای من که من

بی حسینم بازگشتم در وطن

یک گلستان لاله پرپر دیده ام

داغ قاسم، داغ اکبر دیده ام