امروز چهارشنبه ، ۲ اسفند ۱۴۰۲
حضرت علی اکبر

امشب دل نسل جوان دارد سرور دیگری (ولادت)امشب به زمین خلد شده پیدا (ولادت)بس که پاشیده زهم مثل گلِ چیده تنت ای یاس چیده، ای گل نقش چمن، علی! ای مرا آشفته کرده حال تو اگر چه در دل دشمن تو را رها کردم به هر زخم تنت تصویر لبخند خدا دیدم ای مصحف پاره پارة من مـن کیستم ولـی خداونــد اکبرم بهـار مـن، گل مـن، بـوستان پرپر من! به همره تو رود روح من ز پیکر من لبت دو پـاره آتش دلـت پر از شرر است عدو خنجر به قلب پاره می‌زد دوبیتی ثمر دلم که وجود تو شده پاره چون جگرم علی ای شسته روی خویش، به خون جبین، علی ای گل در بهار، پرپر شده ز تیر و نیزه و خنجر بر این بدن چه رسیدهامیرالمؤمنین! صحرای محشر را تماشا کن یک لحظه جدا کردم از خویش، جوانم را یـازده روز گـذشت از مـه شعبـان معظـم (ولادت)ماه شعبان یا طلوع ماه لیلا آمده؟ (ولادت)الا ای ماه شعبان! ماه احمد را تماشا کن (ولادت)مدینه و گل لبخند سیدالشهداست (ولادت)تعالی الله مبارک باد لیلا بحر طویل در ولادت و مدح حضرت علی اکبر علیه السلام امشب به شباب رهبر آمد(ولادت)خانه وحی شده جنت اعلا امشب(ولادت)سلام احمد سلام داور(مدح)یوسفِ یوسفِ زهرا که دو صد یوسف مصر(مدح)تا که پامال خزان شد لالۀ لیلای من(مرثیه)ای پیکر تو چون جگر پاره پاره ام(مرثیه)بنشینم و از سوز جگر ناله برآرم (مرثیه)روایت است که روزی به مسجد کوفه (مدح)فلک یک آسمان خورشید و ماه و اختر آورده (مدح)خداوند خرد بخشندۀ جان(مدح)ماهم فتاده بر خاک با جسم پاره پاره (مرثیه)سیاه گشته جهان پیش دیدۀ تر من (مرثیه)ای سرو قطعه قطعۀ در خون کشیده ام(مرثیه)ای خدا جلوه و نبی مرآتمی زند نیش سکوتت به دل من، پسرم (مرثیه)گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم (مرثیه)بنشینم و از سوز جگر ناله برآرم (مدح)سلامٌ علی لیلا که پیغمبر آوردهجهان هست آفرین را صفای دیگر مبارک(در ولادت حضرت علیّ اکبر )یم عصمت زهی امشب به دامان گوهر آوردی(ولادت )ماهم به خون نشست و سرشکم ستاره شددویده ام زحرم تا که زنده ات نگرمپسر: پدر جان من نگویم زخم های تن مرا کُشتهخدا را جلوه ی دیگر مبارک(در ولادت حضرت علیّ اکبر علیه السلام)امشب شب تلاوت یاسین است(در ولادت حضرت علیّ اکبر علیه السلام)تبریک که بحر ولایت گهر آمدای چشم عرشیان به زمین جای پای تویازده روز گذشت از مه شعبان معظمرفت با رفتنت از دست قرارم پسرممن کیستم امام حسین مکررم