امروز چهارشنبه ، ۲ اسفند ۱۴۰۲
حضرت حر

عزیز فاطمه! بر درگه عفوت سر آوردم یوسف زهرا! زشما پُر شدم ای ز خود خالی و از حق پر شده یوسف فاطمه من حر گنه کار توام من حر روسیاهم العفو یابن الزهرا ای ز همه خلق گنه کارتر ای علی و فاطمه را نور عین خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم روز عاشور که شد کرب و بلا معرکۀ جنگ(بحرطویل)خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم بحر طویل حضرت حرای مظهر عفو خدا، دریای غفران مظهر عفو خدا، حجت دادار حسین ای حر ریاحی تو دگر حر خدایی بیایید تا از خدا پر شویم روز عاشور که شورش همه جا را پر کردامشب آهنگ رهائی می زنمبسته در زنجیر خجلت دست و پایم یا حسیناماما من گنه کارم اگر تو بحر غفرانیای حر تو دگر حرّ فداکار حسینیبحر طویل حضرت حرّ منکه گرفتار توأم یا حسیناجر او نزد مادرم زهراستای رهبــر احـرار! مــن حـر شمـایمای حر تو از این پیش‌تر بودی حسینیمن آن حرم که حریّت عطا کرده است مولایمای همه ازادگان را سرور و مولا حسینمن کیستم حر گنه کار حسینمای حر تو از این بیش تر بودی حسینیای رهبر احرار! من حر شمایمم