امروز چهارشنبه ، ۲ اسفند ۱۴۰۲
حضرت زینب

رسید مژده که ماه جمادی الاولی ٰست (ولادت)ای بحر کمال گوهر آوردی (ولادت)ای مــادر پیـامبـران در مقــامِ صبر (مدح)تو کیستی؟ حقیقت زهرای اطهری ای مادر صبر و دختر زهرا (مدح)ای وجودت تمامِ ثارالله (مدح)تو کیستی فروغ چراغ هدایتی (مدح)بود آخرین لحظه عمر من سلام بر من و اُمّ و اَب و برادر من امشب علی ولیمه به خلق جهان دهد (ولادت)روی حسین، مهر دل‌آرای زینب است سـلام فاطمـه! مـرآت داور آوردی (ولادت)من شیردخت شیر خدایم ماه، ماه جمادی‌الاولی است (ولادت)امشب شب میـلاد امید حسین است (ولادت)خدای من! صدف بحر نـور، گوهر زاد باز به بیت مصطفی بتول دیگر آمده(ولادت)امشب از برج ولایت اختر آمد اختر آمدخیزید که گلزار ولا را ثمر آمدای پیام آور خون شهدا یا زینبگواهی می دهد چشم تر منز خوناب جگر دریا کنم چشم تر خود راخانۀ مولاست امشب جنّة الاعلای دیگرمحیط عصمت و صبر و شهامت گوهر آوردهروایت است که یک روز حضرت زهرادخت علی زینب کبری سلامای آینۀ تمام زهرا چنین شده است روایت که زینب کبریزینب که از خدا صلوات مکرّرشای رسول خون اولاد رسولکیستم من دُر دریای دل آگاهمعمّۀ من فهیمه و عالمه استبود آخرین لحظۀ عمر منحاتم طائی که از جود و کرمای مهین دخت مرتضی زینبای زینب ای که بی تو حقیقت زبان نداشتتو ای پایندة پیغام آور خونامشب سپهر عصمت، ماه منیر زاد(ولادت)حبّذا ماه جمادی آفتاب آورده ای(ولادت)تو کیستی نایبة الحیدریای به محمّد بهشت، یاسمن آورده ای( ولادت)امین وحیِ طبعِ شیوای من(در ولادت حضرت زینب سلام الله علیها)من کی ام انگشتر زیبای عصمت را نگینمخدای من! صدف بحر نور گوهر زادامشب شب میلا امید حسین استمن از سفر جگر داغدیده اوردم