امروز دوشنبه ، ۴ مرداد ۱۴۰۰
ناله از پشت در بسته زدل ساز کنید

 

 

ناله از پشت در بسته زدل ساز کنید

همتی تا به دل دوست رهی باز کنید

دامن دوست گرفته همه را بگذارید

ناز دلدار خریده به همه ناز کنید

اگر آتش جان خشک شد این قلزم اشک

گریه با ریختن خون دل آغاز کنید

یار اگر بر لبتان مهر خموشی زده است

با زبان دل بشکسته به او راز کنید

همدم دوست شوید و دم عیسی گیرید

عجز آرید در این محفل و اعجاز کنید

قاف و یا و الف و میم قیامت نگرید

الف قامت او را چو برانداز کنید

همچو وحی از لب خود نغمه دلبر شنوید

اگر از سوز دل خسته نوا ساز کنید

لحظه ای خاک نشین بر در این خانه شوید

به که بر بام فلک یکسره پرواز کنید

اشک اگر پده دری کرد چو «میثم» باشید

لب ببندید و زدل راز خود ابراز کنید